Từ điển y khoa 's blog Cùng học tiếng anh y khoa

2Dec/10Off

Các xoang cạnh mũi

Dưới đây là hình mặt cắt dọc giữa của mặt để lộ các xoang cạnh mũi được chú thích bằng tiếng Anh. Bạn hãy dịch những chú thích này sang tiếng Việt.

10Nov/10Off

Phân khu ổ bụng

Hình phía dưới là sơ đồ phân khu ổ bụng. Bạn hãy dịch phần chú thích sang tiếng Việt.


9Nov/10Off

Hệ hô hấp

Hình bên dưới là sơ đồ và phần mô tả sơ lược về hệ hô hấp. Bạn hãy dịch phần chú thích sang tiếng Việt.

Vocabulary

5Nov/10Off

Sơ đồ hệ tiêu hóa

Hình phía trên mô tả sơ đồ của hệ tiêu hóa kèm với chú thích tên các cơ quan của nó. Bạn hãy dịch tên chúng sang tiếng Việt.

1Nov/10Off

Giải phẫu học Tim

Phía trên là hình ảnh cắt ngang của tim và những cấu trúc của nó có kèm chú thích bằng tiếng Anh. Bạn nào có thể dịch chúng sang tiếng Việt?